KOSGEB

AR-GE ve İNOVASYON DESTEK PROGRAMI


AR-GE ve İnovasyon Destek programının amacı,

 • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi,
 • Yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Ar-Ge ve İnovasyon Programından araştırma- geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler veya girişimciler yararlanabilir.

Bu Program ile, İşletmelerin veya girişimcilerin;

 • Yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi,
 • Mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi,
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.

Girişimcilerin ve KOBİ niteliğinde işletmelerin KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yaptıkları projeleri,

 • Proje sahibinin/girişimcinin ve projede çalışacak personelinin yeterliliği
 • Projenin AR-GE/inovasyon yönü
 • Projenin pazar araştırması ve ticarileşebilirliği
 • Projenin sağlayacağı katma değer
 • Proje bütçesi, iş zaman/destek kullanım planı vb.
 • OECD tarafından hazırlanan Oslo ve Frascati Kılavuzları dikkate alınarak Kurul ve projeye görüş veren öğretim elemanları tarafından değerlendirilir.

Destek Unsurları


AR-GE ve İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
DESTEK SÜRESİ MAX. 24 ay
DESTEK UNSURU ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
İşçilik Desteği İşçiliklerden bedel alınmaz -
Kira Desteği Teknopark İçi 30.000 75%
Teknopark Dışı 24.000
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammedde,
Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri
150.000 75%
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammedde,
Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri
Geri Ödemeli 300.000 75%
Personel Gideri Desteği 150.000 75%
Başlangıç Sermayesi Desteği Geri Ödemesiz 20.000 100%
Personel Gideri Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75%
Eğitim Desteği 10.000
Sinai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurtiçi-Yurtdışı Kongre, Konferans, Fuar Ziyareti, Teknolojik İşbirlik
Ziyareti Desteği
15.000
Test, Analiz, Bilgilendirme Desteği 25.000

KOSGEB

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI


Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında;

 • Yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması,
 • Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması,
 • Ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelere destek sağlanır.

Endüstriyel Uygulama Programına;

 • Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış İşletmeler veya Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından devri yapılmış patent sahibi işletmeler başvurabilir.

Destek Unsurları


ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
DESTEK SÜRESİ MAX. 18 ay
DESTEK UNSURU DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%)
Kira Desteği 18.000 75%
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi
Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği
150.000 75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi
Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli)
500.000 75*
Personel Gideri Desteği 150.000 75%

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir.

KOSGEB

KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı


KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programının amacı;

 • İşletmelerin Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaktır.

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programına;

KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif durumda olan, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler ekte yer alan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknoloji Alanları Tablosunda belirtilen alanlarda yatırım projelerini sunarak başvurabilir.

 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan, prototip çalışması tamamlanmış ürün sahibi işletmeler veya fikri sınai mülkiyet haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

KOBİ Teknoyatırım Destek ProgramıTeknoloji Alanları Tablosunda belirlenen

 • Düşük Teknoloji ve Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 500 Bin TL’ ye kadar,
 • Orta-Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 5 Milyon TL’ye kadar desteklenecektir.

Destek Unsurları 


KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI
DESTEK SÜRESİ MAX. 36 ay
DESTEK UNSURU ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
Düşük Teknolojili-Orta Düşük Teknolojili Orta Yüksek Teknoloji-Orta Düşük Teknoloji
Makine-Teçhizat Desteği 500.000 5.000.000 100% (%60 Geri Ödemesiz + %40 Geri Ödemeli)
Üretim Hattı Tasarım Giderleri Desteği 500.000 5.000.000 %60 Geri Ödemesiz
Yazılım Giderleri Desteği 500.000 5.000.000 %60 Geri Ödemesiz
Personel Gideri Desteği 500.000 5.000.000 %60 Geri Ödemesiz
Eğitim ve Danışmanlık Desteği 500.000 5.000.000 %60 Geri Ödemesiz
Tanıtım ve Pazarlama Giderleri Desteği 500.000 5.000.000 %60 Geri Ödemesiz

KOSGEB

Stratejik Ürün Destek Programı


Stratejik Ürün Destek Programının amacı;

 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Stratejik Ürün Destek Programına;

KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmelerin, Başkanlık tarafından belirlenen sektörlerdeki stratejik ürünleri üretmek üzere proje başvurusu yapmaları esastır.

Başvuru ve Değerlendirme Dönemleri
Başvuru Dönemi Ön Değerlendirme / Teknik-Mali Rapor Kurul Değerlendirme Dönemi
1.Dönem 1 Ocak - 31 Mart 1 Ocak - 15 Mayıs 16 Mayıs - 30 Haziran
2.Dönem 1 Temmuz - 30 Eylül 1 Temmuz - 15 Kasım 16 Kasım - 31 Aralık
STRATEJİK ÜRÜN DESTEĞİ
DESTEK SÜRESİ MAX. 36 ay
Destek Üst Limiti 5.000.000 TL
Destek Unsuru
Makine-Teçhizat Desteği %70 Geri Ödemesiz + %30 Geri Ödemeli
Yazılım Giderleri Desteği Geri Ödemesiz %70
Personel Gideri Desteği Geri Ödemesiz %70
Bilgi Transferi Desteği Geri Ödemesiz %70
Test-Analiz, Kalibraston ve Referans Numune Desteği Geri Ödemesiz %70
Hizmet Alımı Desteği Geri Ödemesiz %70