KOSGEB

İşletme Geliştirme Destek Programı


İşletme Geliştirme Destek Programının amacı,

 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin,
 • Kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve
 • Ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

İşletme Geliştirme Destek Programı, 24 Eylül 2018 tarihi itibariyle Genel Destek Programının yerini almıştır. Genel Destek Programı kapsmında hak edilmiş desteklere ilişkin ödeme süreçleri devam edecek olup ödemelerin tamamlanmasından sonra işletmelerin Genel Destek Programları tamamlanmış olacaktır.

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI
DESTEK SÜRESİ 2 YIL
DESTEK UNSURU ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
Yurtiçi Fuar Desteği 50.000 60%
Yurtdışı İş Gezisi Desteği 20.000 60%
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000 60%
Eğitim Desteği 20.000 60%
Enerji Verimliliği Desteği 35.000 60%
Tarım Desteği 25.000 60%
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000 60%
Belgelendirme Desteği 30.000 60%
Test ve Analiz Desteği 30.000 60%

* Yurtdışı İş Gezisi Desteği : KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

** Nitelikli Eleman İstihdam Desteği : Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

*** Sınai Mülkiyet Hakları ve Belgelendirme Destekleri : TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenir.

KOSGEB

İşbirliği Destek Programı


İş Birliği Destek Programının amacı;
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle,
 • Ortak İmalat: Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla
 • Ürün/Hizmet Geliştirme: Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla
 • Ortak Laboratuvar: Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ,
 • Ortak Pazarlama: Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla
 • Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

Desteklenecek Proje Konuları


İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

 1. Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
 2. Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
 3. Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
 4. Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
 5. Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

İş Birliği Ortaklık Modelleri


 1. İşletici Kuruluş Modeli : Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.
 2. Proje Ortaklığı Modeli : Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

21.11.2019 tarihinden önce yapılan ön başvurular için geçerli olan asgari ortak sayıları ve destek üst limitleri


İŞ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
DESTEK SÜRESİ Minimum 12 ay - Maximum 36 ay
İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ PROJE ORTAKLIĞI MODELİ
Yüksek Teknoloji Orta Yüksek Teknoloji Diğer Yüksek Teknoloji Orta Yüksek Teknoloji Diğer
Her bir proje ortağı işletme için destek üst limiti (TL) Her bir proje ortağı işletme için destek üst limiti (TL) Her bir proje ortağı işletme için destek üst limiti (TL)
Asgari Kobi Sayısı 2 3 5 2 3 5
İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL) Geri Ödemesiz 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 500.000 250.000
Geri Ödemeli 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.000.000 500.000 500.000
Toplam 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.000.000 100.000 750.000
Toplam Üst Limit (TL) 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000
* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.

21.11.2019 tarihinden sonra yapılan ön başvurular için geçerli olan asgari ortak sayıları ve destek üst limitleri


İŞ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
DESTEK SÜRESİ Minimum 12 ay - Maximum 36 ay
İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ PROJE ORTAKLIĞI MODELİ
Yüksek Teknoloji Orta Yüksek Teknoloji Diğer Yüksek Teknoloji Orta Yüksek Teknoloji Diğer
Her bir proje ortağı işletme için destek üst limiti (TL) Toplam Üst Limit (TL) Her bir proje ortağı işletme için destek üst limiti (TL) Toplam Üst Limit (TL) Her bir proje ortağı işletme için destek üst limiti (TL) Toplam Üst Limit (TL)
Asgari Kobi Sayısı 2 3 5 2 3 5
İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL) Geri Ödemesiz 2.000.000 2.000.000 2.000.000 600.000 3.000.000 300.000 3.000.000 225.000 1.500.000
Geri Ödemeli 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.400.000 7.000.000 700.000 7.000.000 525.000 3.500.000
Toplam 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.000.000 10.000.000 1.000.000 10.000.000 750.000 5.000.000
Toplam Üst Limit (TL) 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000
* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir. 

KOSGEB

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı


KOBİ Gelişim Destek Programının amacı;
Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Başvuru Tarihleri Destek Oranı Destek Süresi Destek Sınırı Başvurubilecek Kuruluşlar
1. ve 2. Bölgeler 3., 4., 5. ve 6. Bölgeler
Çağrı usulü başvuru yapılmaktadır. %60 %80 Max. 36 ay Geri Ödemesiz: En fazla 300.000 TL
Geri Ödemeli: En fazla 700.000 TL
Kobi ölçeğindeki kuruluşlar.
 • Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.
 • Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür.
 • Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

KOSGEB

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı


Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programının amacı;

 • Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması,
 • İhracatın arttırılması,
 • Yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı ve Uluslararası Hızlandırıcı Programı olmak üzere iki alt programdan oluşur.

1. Uluslararası Kuluçka Merkezi Programı


Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı kapsamında, yurt dışında kurulacak olan kuluçka merkezlerinin kuruluş ve donanım ile operasyonel giderlerine destek verilir.

2. Uluslararası Hızlandırıcı Programı


İşletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla; teknik, yönetimsel, hukuki ve hedef ülkede satış imkânları sağlayacak profesyonel ağlara erişim hizmetleri sunan uluslararası hızlandırıcı programına, bir organizasyon kapsamında ya da bireysel olarak katılmalarına destek verilir. Organizasyon kapsamında değerlendirilebilmek için en az 5 işletmenin katılımı gerekmektedir.

KOSGEB

Yurtdışı Pazar Destek Programı


Yurtdışı Pazar Destek Programının amacı;

                    Ülkenin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
 • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

* Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

Yurtdışı Pazar Destek Programı kapsamında,

 • İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabilirler.
 • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerekir.
 • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
 • İşletmenin proje bütçesi, son mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.
 • İşletmenin son mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.
 • Proje başvurusu en az 3 farklı gider grubundan oluşmalıdır.