Kurum
Tübitak
Program
1507 - TÜBİTAK KOBİ
Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
Başvuru Tarihleri
Başvurular
sürekli açıktır.
Destek Oranı
%75
Destek Süresi
Max. 18 ay
Destek Sınırı
600.000 TL
Başvurubilecek Kuruluşlar
KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar.

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. ülke sanayinin %98’ini oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır.

Destek programı kapsamında KOBİ’lerin;

-Teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerel daha rekabetçi olmaları

-Daha sistematik proje yapabilmeleri

-Katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri

-Kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları

-Ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

1507- TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Programına başvuruları online olarak PRODIS sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuruda bulunulan projeler aşağıdaki kritrerlere göre değerlendirilmektedir.

1.Kriter : Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü

2.Kriter : Proje Planının ve kuruluş alt yapısının proje için uygunluğu

3.Kriter : Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

- Proje Danış olarak Tübitak KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek programı başvuru sürecinde, hakem değerlendirmelerinde ve proje izleme dönemlerinde gerekli raporların yazılması ve hazırlıkların yapılması aşamalarının tümünde yanınızda yer almaktayız.